Workshop a l’escola d’arquitectura de Marsella : entre parc nacional de les Cales i Marsella, quina relació ciutat/natura ?

L’Escola d’Arquitectura de Marsella ENSA Marseille ens ha convidat a participar com professors al Workshop d’urbanisme ” Entre Parc National des Calanques et Marseille : quel rapport ville / nature de St Tronc à la Barasse ? ” que tindrà lloc del 13 al 24 de gener. Durant aquestes dues setmanes intensives , els estudiants de quart curs d’arquitectura s’enfrontaran a la dificultat del projecte territorial en una àrea especialment complexa , la de transició entre natura i ciutat consolidada .

français ci-dessous

El Parc Nacional de les Calanques és un entorn d’altíssim valor ecològic sotmès a les fortes pressions immobiliàries que irradia la metròpoli marsellesa . En aquest espai de transició entre els ambients naturals protegits al teixit urbà de Marsella trobem una complexitat espacial i social entre els nodes d’infraestructura, àrees residencials, àrees comercials i teixits industrials. Des de Raons Públiques tractarem de sensibilitzar els estudiants sobre els instruments de treball que fem servir a les nostres intervencions (tècniques d’acció i observació, entrevistes breus amb els residents i usuaris …) per trobar la funció social del projecte urbà .

També presentarem el nostre treball en dues ocassions:

 -Dimecres, 15 de gener a les 20h a l’Escola d’Arquitectura de Marsella presentarem el projecte guanyador del concurs de 16 portes de Collserola.

-Dijous 16 de gener a les 18.30 hores, parlarem en una reunió-debat a la Casa de l’arquitectura i la ciutat de la “crisi del model Barcelona i el dret a la ciutat” a la llum dels diferents projectes en els quals hem treballat.

———————————————————————————————————————————————————————–

version française

 

consultez ici le dossier de présentation de Raons públiques

    (PDF en  français

L’école d’architecture de Marseille ENSA-M nous a invité à participer en tant qu’encadrant au workshop d’urbanisme “Entre Parc National des Calanques et Marseille : quel rapport ville/nature de St Tronc à la Barasse?” qui aura lieu du 13 au 24 janvier. Durant ces deux semaines de travail intensif, les étudiants de quatrième année d’architecture affronteront une problématique de projet territorial particulièrement complexe, celle de la transition entre la nature et la ville consolidée.

Le Parc National des Calanques constitue un environnement à forte valeur écologique soumis à la pression foncière de la métropole marseillaise. Dans cet espace de transition allant des milieux naturels protégés au tissu urbain marseillais on retrouve une complexité tant spatiale que sociale, entre des noeuds d’infrastructure, zones résidentielles pavillonaires, zones commerciales et tissus industriels. Les membres de Raons públiques chercheront à sensibiliser   étudiants aux instruments de travail  sur l’urbain propres à nos modes d’intervention (techniques d’observation-action, entretiens courts avec les habitants et usagers…) permettant de retrouver la fonction sociale du projet urbain.

Nous aurons également l’occasion de présenter notre travail à deux reprises :

-Le mercredi 15 janvier à 20h à l’École d’architecture de Marseille nous présenterons le projet lauréat du concours des 16 portes de Collserola.

-Le jeudi 16 janvier à 18h30, nous parlerons lors d’une rencontre-débat à la Maison de l’architecture et de la ville de la “crise du modèle Barcelone et du droit à la ville” à la lumière des différents projets que nous avons réalisé.