Va avançant el projecte del Pla de places a Gràcia


El Districte de Gràcia està implementant la Mesura de Govern denominada Espai Públic i Convivència. Aquesta mesura té l’objectiu d’aportar millores a la convivència i pacificar les places al barri de Gràcia. Per a això, s’han disposat millores en les ACCIONS que cadascun dels serveis executa i s’ha posat més atenció en els ESPAIS de gestió i de participació. Aquests espais esta formats per una taula tècnica conformada pels diferents serveis del Districte i una taula ciutadana conformada pels veïns i veïnes de les places.

L’aportació de Raons públiques en aquest projecte consisteix a avaluar el compliment i l’impacte de les accions disposades i, principalment, a acompanyar el procés d’enfortiment dels espais de gestió i de participació. Pel que fa al segon aspecte, s’està executant un projecte pilot a les places de la Virreina, del Diamant i del Sol, amb l’objectiu d’implementar les taules ciutadanes a les tres places, perquè puguin intercanviar informació i propostes amb la taula tècnica.

Les accions dels serveis que cal avaluar consisteixen a reforçar la seguretat i la prevenció a les places, a fomentar els valors referits a l’espai públic, a millorar la sensibilització i a afavorir els canvis d’usos. No s’espera tant un mesurament exhaustiu (el temps del projecte no és suficient per a això), sinó que més aviat considerem que pot ser una bona aportació el fet de consensuar un marc d’avaluació amb indicadors que tant els serveis de la taula tècnica com els participants de la taula ciutadana reconeguin i validin. Una altra aportació d’aquesta part del treball és sumar, a aquesta avaluació tècnica, les valoracions que es fan des de les taules ciutadanes, amb relació a l’impacte de les accions implementades pels serveis. Aquestes dues fonts d’informació, tant l’avaluació tècnica com les valoracions de les taules ciutadanes, pretenen ser la base per a la presa de decisions referides a la gestió de les places.

Quant a l’acompanyament del procés per a l’enfortiment de la taula tècnica i ciutadana, les expectatives d’aquest any són recuperar la confiança dels veïns i veïnes en aquests espais de participació, afavorir experiències de proximitat i d’intercanvi entre tècnics i veïns/es i plantejar condicions que afavoreixin la gestió transversal de les respostes de la taula tècnica a les propostes ciutadanes.

Fins al moment, es van realitzar dues sessions amb les taules ciutadanes en cadascuna de les tres places del projecte pilot i 5 sessions amb la taula tècnica. Aquest procés està sent molt enriquidor. Per part de la ciutadania van sorgint diferents nivells de participació segons cada plaça, on s’identifiquen prioritats, problemàtiques i teixit social diferents, això determinarà en un futur les eines i els límits de la participació del projecte. S’han plantejat, des de les taules ciutadanes, aproximadament 38 propostes, de les quals en la taula tècnica se n’han prioritzat i respost 22 en 6 accions que les agrupa. Les sessions s’han realitzat en ambients pròxims als/les veïns/es, i s’ha afavorit l’escolta de les seves demandes, la concreció en les seves propostes i els compromisos amb les respostes. Per part de la taula tècnica, a part d’informar sobre les accions realitzades, s’han obert espais de reflexió i propostes sobre temes de fons com el soroll i la saturació d’activitats i s’han plantejat accions que integren més d’un servei. Aquesta experiència de treball transversal va tenint impacte en accions ben valorades per part de les taules ciutadanes en algunes de les places.

Aquesta és una primera experiència que cal ser avaluada, amb la voluntat de plantejar estratègies que siguin beneficioses en un futur, una gestió compartida entre tècnics i veïns de les places de Gràcia.