Urbanisme participatiu

Processos, eines i metodologies per involucrar la ciutadania en projectes d’urbanització, de planejament urbanístic o de planificació estratègica.

Duem a terme processos participatius en entorns urbans a escala petita i mitjana, i dissenyem tant la metodologia com els espais de coordinació i de decisió. Posem en joc sabers i visions multidisciplinàries, que ens permeten abordar la problemàtica amb diferents eines, tot adaptant la metodologia i les eines en cada cas específic, per arribar a transformacions urbanes que incorporin la ciutadania en la seva concepció.

Projectes d’urbanització

Processos per facilitar la participació de la ciutadania en el disseny de projectes de transformació urbanística. Aquestes actuacions poden donar lloc a projectes de reforma o de construcció d’espais públics, a la definició de criteris d’intervenció o a la redacció de bases de concursos d’urbanització .

 Projectes de planejament urbanístic

Processos per contrastar, enriquir o modificar polítiques i intervencions normatives vinculades a la gestió de la ciutat i a l’espai públic, amb una especial importància en la informació i en la recepció de propostes. Els resultats d’aquests tipus de processos són al·legacions/propostes de modificació de normatives urbanístiques (plans d’usos, normatives d’ús, etc.).

 Projectes de planificació estratègica

Processos per desenvolupar polítiques i estratègies de millora urbana que volen implicar la ciutadania en la diagnosi i l’execució́ de propostes. Serveixen per extreure idees de millora, estructurar temes de debat, fer propostes i concretar accions. Els resultats d’aquests tipus de processos són documents de caràcter estratègic (plans directors, plans de barri, programes d’actuació́), o complementaris a documents normatius (informes de participació́ de PGOU).