REPENSEM ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN SANT BOI

SantBoi newsletter 1

Aquest any 2017, Raons Púbiques ha estat acompanyant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i els seus veïns i veïnes en un procés de reflexió dels espais de participació de la ciutat. Aquesta segona fase del projecte ParticiPASSIÓ s’ha plantejat a partir dels 3 grans reptes marcats en la primera fase: participació amb tothom i per a tothom; participació útil i amb impacte; i participació flexible i fàcil.

Això implica repensar els espais i els òrgans de participació per fer-los més horitzontals, més accessibles, més diversos i plurals. Espais on tractar temes concrets i propers a la ciutadania, amb flexibilitat per incorporar necessitats i interessos de la ciutadania, on el retorn i el seguiment dels temes tractats estigui garantit. En el marc del projecte, s’han desenvolupat tres experiències pilot per tal de crear espais de reflexió on les persones participants poguessin conèixer altres possibilitats de funcionament i d’organització, i així poder replantejar-ne els models i les dinàmiques. Al mes de desembre, i com a tancament de les experiències pilot, es van dur a terme dues sessions de devolució i de preparació per encarar l’any nou amb la implementació dels canvis acordats durant tot aquest procés.

El Consell de Districte Cooperativa-Molí Nou va ser el primer a posar en marxa aquest procés i durant un any han treballat aspectes de format, composició, governança, comunicació i retorn, a partir d’una eina d’auto-construcció d’espais de participació desenvolupada per Raons Públiques. Aquesta mateixa estructura, que replanteja els espais de participació de Sant Boi, es va treballar amb el Consell de Cooperació i Solidaritat. Aquests dos espais volen començar l’any 2018 amb el repte d’obrir-se i arribar a més ciutadania, així com crear un grup motor, assumint la vicepresidència col·legiada dels consells, per acompanyar l’equip tècnic i polític en l’organització, la gestió i l’impuls de l’espai i dels vincles amb la ciutadania.

Així, la ciutadania de Sant Boi i l’Ajuntament han treballat de forma col·laborativa en el funcionament d’aquests espais estables de participació des del marc compartit del nou model de participació: obert a tothom, més fàcil, més útil i amb impacte. Han estat les mateixes persones participants en aquests espais qui, a partir del seu coneixement de la ciutat i de les seves experiències participatives, decideixin els elements bàsics sobre el funcionament i les dinàmiques internes de l’espai. Aquesta metodologia, aplicada de manera transversal al conjunt d’espais de participació de la ciutat, aportarà, un cop implantada, un nou model de participació, a través del nou Reglament de Participació que s’està elaborant.