Què estem fent amb els Consells de Barri?

Els Consells de barri són l’espai de participació més proper al ciutadà, i van néixer l’any 2008 arran de la Mesura de govern Els barris de Barcelona dins de l’estratègia de descentralització territorial iniciada amb la creació dels districtes i els barris de Barcelona. Van ser ideats com a òrgan de participació proper al veïnat per a informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten al seu barri.

Els objectius dels Consells de barri han estat assolits en part. Tot i que s’han establert com a espais d’informació per a entitats i ciutadans dels barris i fins i tot s’han generat documents de diagnosi (els Plans de Futur al voltant de l’any 2011), la majoria de Consells de barri s’han convertit en espais d’informació unidireccional i de queixa per part dels veïns, (normalment associats), i no s’ha aconseguit que aquest espai serveixi per a fomentar la cohesió social, ni participar en la creació de mesures polítiques de proximitat i convivència.

Arran d’un procés d’observació-acció participant realitzat el 2013, vam publicar el setembre de 2015 un article a La Trama Urbana, blog de reflexió sobre la ciutat i les seves dinàmiques, on recollíem la necessitat de sotmetre aquests espais a una avaluació contínua per a la millora  del seu funcionament. Entre d’altres, senyalàvem la necessitat de transformar aquest espai en un espai pedagògic i de construcció de ciutadania; de repensar el seu caràcter vinculant i la seva capacitat d’incidència en la millora de la ciutat i de potenciar l’ús de dinàmiques participatives per a contribuir a generar comunitat.

Des del mes d’octubre estem acompanyant els Districtes de Les Corts, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella en l’avaluació del funcionament dels Consells de Barri i la facilitació al desenvolupament de les pròpies sessions, amb l’objectiu de plantejar propostes de millora que l’Ajuntament pugui implementar a mig i llarg termini.

Amb aquesta finalitat desenvolupem diferents tasques de suport a l’equip de cada Districte, a partir de la nostra experiència profesional en el disseny i gestió d’espais de participació ciutadana:

– Avaluació interna amb l’equip tècnic i polític de cada Districte (coordinació, anàlisi del rol dels actors, seguiment i traçabilitat de les propostes)

– Diagnosi participativa amb entitats i ciutadans del model de Consell de Barri desenvolupat fins ara.

– Introducció de canvis metodològics i de desenvolupament d’algunes de les sessions (tant del Consell de Barri com de les seves Comissions de Seguiment)  per a facilitar el debat i la participació dels assistents, la convocatòria i la qualitat de la participació

Un dels majors reptes amb el qual ens estem trobant és l’equilibri entre aquest marc estructurant de les sessions, necessàriament homogeni, i les problemàtiques particulars que afecten els barris, la complexitat de les seves ramificacions territorials i el lligamamb les queixes individuals de la ciutadania. Per això defensem que qualsevol modificació que s’introdueixi s’ha de plantejar a poc a poc, amb molt de respecte a tothom (tant veïns i veïnes com entitats i administració) i sempre adaptant-se a les realitats de cada barri.

Arribarem a principis de 2016 amb un seguit de recomanacions que permetin aprofundir en la qualitat d’aquests espais. De moment se’ns plantegen multitud de preguntes i hipòtesi, les quals anem desgranant juntament amb veïns i veïnes, associacions i personal de l’Ajuntament a cada sessió de treball que enfrontem: com millorar la dinamització, i amb quins actors, per optimitzar els recursos tècnics i humans de l’Ajuntament? com involucrar nous actors, estimular la seva participació i augmentar la seva diversitat? com vehicular les queixes particulars, garantir la traçabilitat de les propostes sorgides i orientar els Consells de Barri cap a un espai de treball conjunt?.

Abordem aquesta feina amb il·lusió i responsabilitat, aprenent tan dels aspectes positius com dels reptes,  ja que la veiem com a una oportunitat per contribuir entre tots i totes a millorar aquests espais que tenen per finalitat, “ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i convivència i aprofundir així en la cohesió social i la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat”