Procés participatiu per a la re-urbanització d’espai públic en Trinitat Nova

Trinitat Nova 3
trinitatnova1
Trinitat Nova 3 (2)


 

Procés participatiu per abordar el projecte de re-urbanització d’espai públic en Trinitat Nova

DESCRIPCIÓ

En el marc del Pla de Barris de Trinitat Nova, l’Ajuntament de Barcelona recull la necessitat d’executar la millora de l’espai públic del barri. En aquest sentit, una demanda històrica per part d’entitats i veïnat és la re-urbanització de l’espai públic fora de l’àmbit de remodelació. L’àmbit Aiguablava – Portlligat es caracteritza pel seu aïllament respecte de la resta del barri. L’orografia de la zona provoca uns desnivells topogràfics que dificulten l’accessibilitat sense barreres arquitectòniques, de manera que provoca l’aparició d’escales i murs en una part important dels seus recorreguts. D’altra banda, les infraestructures viàries i de les línies de metro fracturen la zona i condicionen les intervencions. Es fa necessari, doncs, dur a terme un projecte que resolgui la connectivitat d’aquest àmbit amb la resta del barri, i que faciliti l’accessibilitat i els itineraris a peu, tot evitant l’existència de barreres arquitectòniques.

En aquest context, el Pla de Barris permet engegar un procés participatiu per abordar el projecte de re-urbanització de l’espai públic entre Aiguablava i Portlligat, amb la finalitat de consensuar els principals objectius que hauria d’abordar el projecte, així com identificar els aspectes que caldria millorar i els que caldria evitar, o tenir en compte. D’aquesta manera, es pretén donar resposta a les inquietuds veïnals en aquest àmbit i traslladar les aportacions als equips tècnics professionals per tal que puguin abordar el projecte.

El projecte consisteix en la realització de tres sessions-activitats de treball participades corresponents a la fase inicial de “Lliurament de l’avantprojecte d’urbanització”. Aquestes sessions es concreten en un taller de propostes, dues sortides amb un carretó a peu de carrer (punt d’informació itinerant) i una activitat de dinamització a l’espai públic per arribar a una major diversitat de col·lectius del barri.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons públiques.

Entitats col·laboradores:
Taula Oberta Trinitat Nova

OBJECTIU

Definir de manera participada propostes de millora de l’espai públic i un programa d’usos, per enriquir el projecte d’urbanització entre blocs, entre els carrers Aiguablava i Portlligat.

Objectius específics:

  • Informar i difondre les propostes de l’avantprojecte d’urbanització i el procés de participació.
  • Promoure i incentivar propostes per a la millora de l’accessibilitat, mobilitat, usos i mobiliari.
  • Crear espais de trobada que afavoreixin el debat, la discussió i la cerca de punts en comú entre actors amb diversitat i pluralitat de necessitats i interessos.

EINES i METODOLOGIA

  • Espai de taller de propostes
  • Punt d’interacció itinerant al carrer (carretó)
  • Instal·lacions de difusió al carrer: es prepararen i s’instal·len en diferents punts del barri, 18 cartells dissenyats amb temes claus de la futura reforma i convidant a l’activitat de dinamització. A més, van a simular en el paviment alguns recorreguts de les possibles rampes, en zones amb dificultats d’accessibilitat. Aquestes accions estan pensades per provocar el debat sobre aquests temes i motivar les persones perquè participin de les següents activitats.
  • Dinamització a l’espai públic: en un ambient festiu es realitza un circuit de taules i panells amb 4 temes: Accessibilitat, Mobilitat, Mobiliari i Usos actuals i futurs. En aquests espais, es convida al veïnatge a opinar sobre aquests temes i plantejar les seves necessitats i propostes.

RESULTATS/IMPACTE

S’arriba a 126 participants (47% de les participacions han estat dones i el 53% homes) en les tres activitats i s’hi recullen un total de 215 propostes en temes d’accessibilitat, mobilitat, usos i mobiliari.

Mitjançant les activitats de carrer es pot visibilitzar el futur projecte de reforma i es pot informar a les persones participants de les activitats. La futura reforma és un tema que ja és present en la majoria de veïns/as de la zona.

Les propostes s’organitzen en temes amb major consens i en temes que necessiten obrir espais per seguir aprofundint, a nivell informatiu-tècnic per cercar d’acords i per acompanyar davant interessos en conflicte.

Les propostes fan referència a les millores de l’accessibilitat interior, accés als habitatges, redefinició del sistema d’aparcaments, la instal·lació d’un ascensor i la intervenció a les zones perimetrals per facilitar la mobilitat per als vianants a la rodada. Els temes de la revisió de les zones verdes (arbres i parterres) i la millora del mobiliari són uns altres dels punts que preocupen a les persones participants.

Finalment, es planteja un primer programa d’usos per a l’espai públic, en el qual destaca la necessitat d’instal·lar zones de joc per a infants i aparells de gimnàstica per a la gent gran. Aquests temes i molts més, encara està a nivell de pluja d’idees per seguir treballant i prioritzant amb els veïns i veïnes de la zona.


NOTÍCIES RELACIONADES