Procés participatiu per a la redacció del Pla d’Equipaments de la zona centre de Sants- Montjuïc

ComissióSeguiment_3
EspaiPublic_MostraComerç
EspapiPublic_SantsBadal
FrupDiscussió_Tecnics
GrupDiscussió_Sants
GrupDiscussió_SantsBadal
Material_Firentitats
TallerPrioritzacio_1
TallerPrioritzacio_2
TaulaRodonaDebat


DESCRIPCIÓ

Un Pla d’Equipaments és un document de planificació de les accions i inversions que s’han d’implementar per al manteniment i la millora de la xarxa d’equipaments comunitaris d’un territori determinat. Ajuda a prioritzar les inversions i intervencions a realitzar mig-llarg termini (deu anys), amb una visió estratègica orientada a assolir uns determinats objectius de qualitat de vida de la població. A partir de l’inventari i l’anàlisi dels equipaments existents, es va desenvolupar un procés participatiu per incorporar la ciutadania en la identificació de les necessitats de cobertura dels serveis i equipaments, en la formulació de propostes de millora i en la priorització d’estratègies i de línies d’actuació.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques, Técnic de participació i de Serveis al territori del Districte.
Entitats: La Comissió de Seguiment estava formada (entre d’altres) per les següents entitats: FAECH, Centre Social de Sants, AV Sants-Badal- la Bordeta, AV la Font de la Guatlla- Magòria, Secretariat d’Entitats de Sants, Societat esportiva Mercat Nou- Magòria, Unió Esportiva de Sants, CE DInàmic Batlló, Coral Sant Medir, Col. Artistes de Sants, Sants3 Ràdio, La Nau espai familiar, Ass. Comerciants Creu Coberta, Fed Esplais i Caus Sants, Ass. Disminuïts de Sants-Montjuïc

OBJECTIU

L’objectiu últim del procés participatiu va ser disposar d’elements i criteris per donar suport a la presa de decisions en la planificació i programació dels equipaments per tal que aquest Pla d’Equipaments doni resposta a les necessitats i visions expressades per la ciutadania.

EINES i METODOLOGIA

El procés es va desenvolupar en 4 fases:

 • Anàlisi de dades, amb la realització de cartografies temàtiques d’anàlisi a partir de la informació de l’inventari, dels recursos i de les reivindicacions prèvies.
 • Identificació de necessitats i propostes, combinant espais informatius i de reflexió col·lectiva (taula rodona amb persones expertes) amb espais de deliberació (grups de discussió a cada barri i amb els tècnics municipals)
 • Construcció i priorització de propostes, amb activitats a l’espai públic dels barris i un taller de priorització a l’escala dels cinc barris.
 • Tancament i retorn, amb la devolució de les conclusions als Consells de Barri.

RESULTATS – IMPACTE

Es van definir 7 categories estratègiques d’actuació:

 • Diversificació i millora de l’accés a la cultura
 • Salut, esport i benestar físic i social
 • Suport al teixit associatiu i veïnal
 • Educació i suport a l’atenció a la infància
 • Serveis i equipaments per al jovent
 • Qualitat de vida de les persones adultes
 • Envelliment actiu

Aquestes categories estratègiques es desenvolupen en 22 línies d’actuació, que es complementen amb 3 línies d’actuació transversals (comuns a totes les intervencions).

ENLLAÇOS

web: https://www.decidim.barcelona/processes/plaequipamentssantscentre

twitter: #EquipamentscentreSantsMont