Procés participatiu del nou Pla d’usos de Ciutat Vella.

02
03
0
01
05
04
06
Full_de_ma


Procés participatiu del nou Pla d’usos de Ciutat Vella.

DESCRIPCIÓ
El Pla d’usos de Ciutat Vella (Pla Especial d’establiments de concurrència pública de Ciutat Vella) és una eina urbanística que regula l’establiment de determinades activitats dins del Districte de Ciutat Vella. El Pla estableix quines activitats estan sotmeses a la regulació, en quines àrees o zones i amb quins condicionants d’implantació (generalment prohibició, o condicions de nombre màxim d’activitats o de densitat i/o distància entre activitats).

Com a instrument urbanístic que és, el Pla d’usos necessita d’una memòria de participació que reculli les activitats d’informació, el debat i les conclusions d’un procés participatiu realitzat amb els veïns i els agents interessats en la modificació de la normativa, amb la voluntat d’apropar, d’informar i de recollir les seves opinions.

Aquest procés participatiu, a més a més, es fa amb la voluntat de complementar la feina desenvolupada pels equips tècnics que han fet  estudis previs de l’estat del Districte. Aquest procés ha de permetre, per exemple, detectar en quines zones hi ha una saturació d’activitats, quines zones s’han de preservar o de mantenir amb l’equilibri d’activitats que existeix avui en dia, i també quines activitats noves tenen impacte en la vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella.

Tampoc no deixem de banda la capacitat que tenen aquests processos de generar relacions entre els participants i per això reconeixem també els tallers com espais de trobada entre diferents actors, amb diferents veus. Aquest espai ens ha de servir, aleshores, com un espai d’escolta i de reconeixement mutus de la diversitat del Districte, amb la voluntat de poder arribar a realitzar propostes conjuntes.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES
Equip tècnic: Raons Públiques, Departament de Participació del Districte de Ciutat Vella

OBJECTIU
Objectiu principal

  • Elaborar la memòria de participació del Pla d’usos de Ciutat Vella amb les aportacions i les opinions de les persones participants.

Objectius específics

  • Definir un mapa d’actors per informar-los i recollir-ne les propostes.
  • Formar, informar i recollir l’opinió dels actors i dels agents implicats en el procés.
  • Organitzar debats sectorials, territorials i específics per a consensuar possibles modificacions i propostes per incorporar al Pla d’usos.
  • Donar seguiment a l’evolució del procés i a la redacció del planejament amb l’equip tècnic del Pla d’usos.
  • Donar seguiment, traçabilitat i transparència a les propostes i als debats sorgits del procés mitjançant la plataforma Decidim.barcelona.

EINES i METODOLOGIA
El procés participatiu es va plantejar amb quatre línies de treball paral·leles: comunicació i convocatòries, visites personalitzades a entitats, tallers participatius i el web Decidim.barcelona, per tal d’assegurar-se que es recollien la major quantitat d’opinions i veus diverses. Hem tingut en compte la durada del projecte i la necessitat d’arribar a la major quantitat d’actors interessats, per aquest motiu es van crear espais de participació diversos, i es va fer un esforç per apropar-nos a les entitats i a les associacions presents a cada territori.

Per fer una selecció dels temes a treballar, vam partir de la regulació actual del Pla d’usos, que conté el llistat d’activitats regulades i les vam agrupar en tres grans sectors (Restauració, Comerç i Cultura). Això ens va permetre treballar amb tots els temes actualment regulats al Pla d’usos (els tres tallers temàtics oberts a tothom), tenir una primera classificació amb la qual organitzar el mapa d’actors i organitzar les categories del web del Decidim.barcelona.

A l’hora de recollir i d’organitzar la informació del procés, es va partir d’una primera diferenciació. Es va establir des del principi que obtindríem dos tipus d’informacions: una té a veure amb les percepcions i una altra amb les propostes. Per facilitar la posterior organització de la informació recollida vam partir d’un marc d’anàlisi, plantejat amb els conceptes amb els quals treballa un Pla d’usos (Saturació d’activitats, augment d’activitat, monocultiu o manca de diversitat d’activitats, impactes, etc.). Així, la metodologia de recollida de percepcions (opinions i comentaris) i propostes era oberta, però es va aplicar una matriu per a classificar-les i fer-ne més senzilla la transcripció i el trasllat de les propostes a l’equip redactor.

RESULTATS/IMPACTE
Es van realitzar 40 visites a entitats i col·lectius del Districte, amb els quals es van recollir més de 500 comentaris i percepcions diferents. A més a més, als tallers també es van realitzar prop de 100 propostes (tant del Pla d’usos com d’altres temes), i al web del Decidim al voltant de 60.
Totes aquestes propostes i comentaris es van analitzar i organitzar en 67 propostes concretes (se’n van agrupar les que eren iguals o similars), de les quals 26 estan directament relacionades amb el Pla d’usos, 14 hi estan vinculades però no directament i estan inscrites a la normativa, i la resta de propostes que tenen a veure amb els impactes de les activitats, però que formen part d’altres normatives.


NOTÍCIES RELACIONADES


Pla d’usos de Ciutat Vella

Des del passat mes d’abril estem realitzant el procés participatiu per al nou Pla d’usos Read more