FIRAL VIU! Procés participatiu per a la remodelació del Firal d’Olot.

Carrito_01
Carrito_02
Carrito_03
ies.indd
ies.indd
160418_La_Comarca
Firal_1895
Jpeg
Passejada_1
PASSEJADA_2
Taller_conclusions
Taller
E:Mis DocumentosGoogleDriveRAONS PUBLIQUES�2_GESTIÓN PROYEC
E:Mis DocumentosGoogleDriveRAONS PUBLIQUES�2_GESTIÓN PROYEC


FIRAL VIU! Procés participatiu per a la remodelació del Firal d’Olot.

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Grup impulsor: és el grup de persones que fa el seguiment del projecte de manera contínua i la seva funció va ser la de vetllar pel bon desenvolupament i la legitimitat del projecte. Està format per ciutadans interessats a formar-hi part d’una manera més activa, amb una composició sempre oberta però que busca l’equilibri entre les diverses sensibilitats i actors. És l’espai per preparar les activitats, fer el seguiment i “l’avaluació contínua” del procés amb l’equip tècnic responsable (Raons públiques), de manera que s’hi puguin introduir els canvis necessaris a mesura que avança el projecte. En aquest sentit, el paper de l’equip tècnic és el de facilitar i preparar el treball del grup impulsor, a partir de la proposta metodològica prèviament consensuada. És el responsable de preparar les estratègies, els materials i les activitats necessàries per garantir-ne la qualitat, la transparència i la comunicació de cara a la resta de la ciutadania, així com l’extensió i l’eficàcia del procés participatiu i de la inclusió de tots els agents que hi estan interessats.

OBJECTIU
Definir de manera participada entre la ciutadania d’Olot els criteris per a la transformació del Firal, que seran recollits en el plec de condicions tècniques del concurs d’idees per a la seva urbanització.

EINES i METODOLOGIA
El plantejament metodològic persegueix la construcció de ponts de diàleg, d’escolta i d’enteniment entre els actors per poder així treballar la cocreació de propostes i la disposició per arribar a acords. Busca també generar una coresponsabilitat envers al projecte per la part de la ciutadania (grup impulsor) i de l’Administració (espais de coordinació interns), que tindran continuïtat més enllà del procés.

La metodologia emprada es basa en tres aspectes principals:

  • La transmissió d’INFORMACIÓ als participants com a eina per construir posicionaments argumentats d’acord amb el coneixement detallat de la realitat.
  • La generació d’ESPAIS I EINES DE PARTICIPACIÓ DIVERSES per contrastar els posicionaments individuals i possibilitar la construcció col·lectiva de propostes, amb espais de formats diversos per potenciar la diversitat d’assistents.
  • La creació d’ÒRGANS DE CORESPONSABILITAT que permetin que el procés sigui percebut com una iniciativa compartida, la responsabilitat de la qual recau en els actors mateixos i no només en un dels agents (l’Administració) o en un agent extern (l’equip tècnic).

DESCRIPCIÓ
“Firal viu” és un procés participatiu que es desenvolupa entre el gener i el juliol de 2016 per determinar les característiques principals que haurà de tenir el passeig d’en Blay amb la seva imminent transformació urbanística.

D’una banda, estableix els criteris funcionals que hauran d’incorporar els projectes que es presentin al concurs per a la remodelació urbanística, que es convoquen al mes de juny de 2016. Aquestes decisions s’estructuren en els capítols següents: idees principals, usos i activitats, mobilitat, vegetació i arbrat, elements d’urbanització (paviment, il·luminació, monuments i béns patrimonials, mobiliari, infraestructures).

D’altra banda, defineix els espais de treball conjunt (Taula de Treball del Firal) per desenvolupar tots aquells aspectes normatius no relacionats amb la transformació urbanística (revisió del Pla d’Usos, ordenació singular de terrasses, redactar el protocol de gestió i conservació del Firal).

ENLLAÇOS
Web del procés Firal Viu

Article relacionat


NOTÍCIES RELACIONADES


El nou Firal d’Olot ja té projecte

“El Firal ja té projecte”. Amb aquesta frase es presentaven aquest dimarts els resultats de Read more

Taller de conclusions

Apunts sobre els concursos d’idees en urbanisme.

Aquests últims mesos hem pogut apropar-nos al món dels concursos d’idees d’urbanisme gràcies a dos Read more

L'Enfirala't, el punt d'informació mòbil

La ciutat d’Olot ha engegat el procés FIRAL VIU!

La ciutat d’Olot ha engegat el procés FIRAL VIU  per a la remodelació del Firal, Read more