ESTUDI DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I DE GOVERN (Sant Andreu i Horta-Guinardó)

IMG_1403
mapa organs Govern_participació
Mapa organs Governparticipació HG_ DESPUES ENTREVISTA PAU
Mapa organs Governparticipació SA_ DESPUES ENTREVISTA


DESCRIPCIÓ

La Direcció de Democràcia Activa i Descentralització ha encarregat aquest estudi amb la voluntat de desenvolupar i testejar una metodologia de treball que permeti de monitorar el conjunt d’espais de participació i govern dels districtes de la ciutat de Barcelona i de servir com a base d’estudis comparatius en l’àmbit de la participació en el conjunt de la ciutat.  Per a això, s’han escollit els districtes de Horta-Guinardó i Sant Andreu com a cas d’estudi; l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) ha desenvolupat una bateria d’indicadors i RaonsPúbliques a dut a terme la recollida de dades i el càlcul dels indicadors.

El total d’indicadors proposat per a l’observació era de 68, dividits en:

 • 51 indicadors relacionats amb quatre aspectes dels òrgans de participació i govern: coordinació, participants, funcionament i impactes.
 • 17 indicadors a escala de districte sempre relacionats amb els àmbits de coordinació entre òrgans, participants i impactes en les polítiques públiques.

Raons Públiques, per a la observació i el càlcul d’indicadors, ha desenvolupat una metodologia de recollida de dades d’acord amb tres principis:

 • Facilitat d’ús – La recollida de dades ha prioritzat l’ús d’eines de fàcil desplegament i manipulació, accessibles per a persones sense grans coneixements tècnics en tractament de dades pel que fa a les tasques de recollida de dades i emmagatzematge o explotació d’aquestes.
 • Permanència – La recollida de dades ha prioritzat l’ús d’eines que permetin una recollida sostinguda en el temps i l’explotació en temps real.
 • Escalabilitat – La recollida de dades ha prioritzat que les eines utilitzades siguin escalables més enllà de l’àmbit territorial d’aquest estudi, incloent-hi idealment el conjunt de districtes i d’espais de participació de la ciutat.

La metodologia emprada per a la recollida de les dades ha integrat 4 canals diferents:  l’observació directa de les sessions, els qüestionaris per als participants, l’anàlisi documental i les entrevistes a persones clau. Entre setembre i desembre, han estat observats 25 espais de participació i de govern al districte de Sant Andreu i 21 al districte de Horta – Guinardó. S’han recollit un total de 334 qüestionaris als participants, 143 al districte de Sant Andreu i 188 al districte d’Horta – Guinardó i s’han dut a terme 9 entrevistes a actors clau.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques, IGOP, Tècnics de participació del districte de Horta-Guinardó i Sant Andreu

OBJECTIU

Objectius de l’estudi:

Dur a terme una anàlisi i una avaluació del funcionament i de la dinàmica de tots els òrgans de participació dels districtes de Sant Andreu i d’Horta- Guinardó, amb la finalitat de poder fer propostes de:

 • Racionalització o supressió d’òrgans.
 • Coordinació entre els òrgans.
 • Avaluació de la incidència dels òrgans de participació en els òrgans de govern.
 • Millora del funcionament dels òrgans: convocatòria, dinamització, informació prèvia, etc.

Objectius del treball de camp de Raons Públiques:

 • Creació d’una base de dades per a la recollida dels indicadors proposats per l’IGOP.
 • Dur a terme la recollida de dades dels 2 districtes mitjançant: observació dels espais de participació, qüestionaris per als participants, entrevistes a actors claus, anàlisi documental.
 • Calcular els indicadors
 • Avaluar l’eina (indicadors / base de dades) per a la seva implementació futura.

EINES i METODOLOGIA

La recollida de les dades ha integrat 4 mètodes diferents:  l’observació directa de les sessions, els qüestionaris als participants, l’anàlisi documental i les entrevistes a actors clau. S’ha desenvolupat una base de dades on-line que permet la recollida de dades sostinguda en el temps i la seva explotació en temps real.

RESULTATS – IMPACTE

S’han observat:

 • 25 espais en el districte de Sant Andreu ( 6 de Govern i 19 de participació)
 • 21 espais en el districte de Horta-Guinardó ( 6 de Govern i 15 de participació)

S’han recollit un total de 334 qüestionaris als participants, 143 al districte de Sant Andreu i 188 al districte d’Horta – Guinardó i s’han dut a terme 9 entrevistes a actors clau. S’han redactat 2 informes, un per districte, amb el càlcul dels indicadors i la seva avaluació.