Dinamització dels debats per Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Barcelona

CARRITO_01
CARRITO_02
CARRITO_03
DEBAT_02
DEBAT_04
DEBAT_05
DEBAT_06
DEBAT_01
DEBAT_03
DEBAT_JOVES_01
DEBAT_JOVES_02
DEBAT_JOVES_03
MATERIAL_01
MATERIAL_02
MATERIAL_03
MATERIAL_04
RUTA_01
RUTA


Dinamització dels debats per Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Barcelona

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Equip tècnic: Consellers Tècnics de Districte, Consellers de Barri, Tècnics d’àrees, Raons públiques.

OBJECTIU
Acompanyar els districtes de Gràcia i Ciutat Vella en l’organització i dinamització del els debats:

  • Desenvolupar metodologies participatives a mida que facilitin la deliberació́ i la màxima participació́ de les persones assistents a cada debat.
  • Sistematitzar la informació recollida, garantir-ne el retorn als participants i compartir-la amb la plataforma decidim.barcelona.
  • Organitzar els espais de dinamització́ itinerant a l’espai públic per donar a conèixer el procés i facilitar la participació de més persones.

EINES i METODOLOGIA
Carrito i dinamització a l’espai públic: detectius de barri.

Dinàmiques participatives per a la facilitació de les sessions: Word Café, indagació apreciativa, grups rotatius, pluja de idees, etc.

DESCRIPCIÓ
A l’inici de cada mandat de govern de la ciutat de Barcelona s’elabora el Programa d’Actuacions Municipals (PAM) i deu PAD (Programa d’Actuació́ de Districte). Aquests documents defineixen les línies prioritàries, els objectius i les actuacions dels propers quatre anys del govern de la ciutat.

Al febrer de 2016, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un procés participatiu per construir el PAM, que posa èmfasi especial en la dimensió́ col·lectiva i ciutadana a partir de la generació́ de debats al voltant de les principals qüestions i reptes de la ciutat. El procés participatiu té l’objectiu que els ciutadans siguin actius i puguin validar, complementar i modificar les propostes d’actuació́ del Govern municipal, o proposar-ne de noves.  

La participació en el procés es podria dur a terme de maneres diferents:

– A través de cites presencials (jornades, debats, actes, trobades a l’espai públic)

– De manera telemàtica, a nivell individual o com a entitat (creant propostes, recolzant o comentant les propostes ja existents).

Totes les aportacions venien recollides a la plataforma digital decidim.barcelona mitjançant la qual tots els ciutadans i ciutadanes podien seguir el recorregut de totes les propostes i saber si finalment s’havien incorporat al document final del Pla municipal.

La participació de Raons Públiques al procés ha consistit en la dinamització de 22 debats al districte de Ciutat Vella i 17 al Districte de Gràcia. Les temàtiques tractades han estat molt diverses (turisme, ús del espai públic, equipaments, serveis socials, perspectiva de gènere, cultura, educació, etc.) com diversos han estat els col·lectius involucrats (joves, gent gran, dones, col·lectius amb diversitat funcional, etc.).
També hem dut a terme 67 sortides del Carrito (Pam-mòbil) en els llocs més emblemàtics dels 2 districtes amb l’objectiu de donar a conèixer el procés i explicar el funcionament de la plataforma digital. Aquesta eina ens ha permès aproximar-nos a col·lectius i sectors de la població́ que habitualment no participen en els canals institucionals de l’Ajuntament o que a priori mai vindrien a un espai “formal” de debat.

ENLLAÇOS
Web del procés

#DecidimBarcelona


NOTÍCIES RELACIONADES