Definició dels usos dels equipaments: Can Carol i l’antic Consulat de Dinamarca

Taller consolat
Taller_01
Taller_02
Taller_03
Taller_04
Material gráfico Can Carol
Material gráfico Consolat


Definició dels usos dels nous equipaments: Can Carol i l’antic Consulat de Dinamarca

ACTORS/ENTITATS IMPLICATS
Equip tècnic: Raons públiques
Actors associats: As. de Veïns Turull de Dalt, Taller d’Història de Gràcia, Grup d’Estudis Coll-Vallcarca, Museu del Còmic, ASFE – Arquitectes sense Fronteres, AMPA Farigola, Esplai St. Jordi, Observatori de Vallcarca, AV Coll-Vallcarca, AV Pro-Vallcarca, AV Gràcia Nord-Vallcarca.

OBJECTIU

  • Informar els veïnes i veïnes de Vallcarca sobre l’estat dels edificis.
  • Definir els criteris que nodriran el plec de clàusules tècniques per al concurs d’idees sobre els usos dels equipaments.
  • Definir i concretar els moments del procés tècnic en què es podrà participar i fer el seguiment per part de la ciutadania.

EINES i METODOLOGIA
Els aspectes metodològics més importants del treball van consistir en:

Una jornada de portes obertes a l’Antic Consolat de Dinamarca, amb l’objectiu de tenir un primer contacte amb l’edifici i tenir més elements que ajudin a la concreció de les propostes. Aquesta activitat va aportar una primera idea de les diferent visions dels equipaments, els possibles usos i principalment una base de continguts amb què treballar durant els propers tallers. Aquesta activitat es va complementar aproximadament amb 50 enquestes amb els participants.

Dos tallers per a la definició dels possibles usos, en què s’han treballat: Propostes concretes sobre necessitats que respondran a la realitat del barri, la validació del model (social, cultural, artístic, de serveis) d’aquests equipaments, la realització d’una proposta de programa funcional.

DESCRIPCIÓ
El projecte d’equipaments d’aquests dos edificis del barri de Vallcarca, corresponen a la reivindicació veïnal, que diverses entitats, veïns/es han dut a terme en els últims anys, dins d’un marc reivindicatiu més ampli, com és el model urbà de Vallcarca. Per això, en el procés del Pla d’Actuació Municipal, es va realitzar una primera recollida de propostes per als futurs usos dels equipaments. A partir d’aquesta informació es van desenvolupar activitats i tallers en els quals es van debatre i es van concretar tres aspectes:

  • Model de barri, que expressa la visió de com aquests equipaments s’integren en l’entorn urbanístic, amb possibilitat de potenciar un centre urbà necessari per al barri.
  • Característiques espacials, que manifesten les necessitats d’ús de les entitats i col·lectius participants i les activitats, accions que calen ser resoltes amb un espai o proposta formal. També donen indicis de quines són les qualitats dels espais per satisfer les demandes d’ús.
  • Programa d’ús: Es concreten possibles respostes a les necessitats plantejades, mitjançant ambients i zones que organitzin un possible programa d’usos.

Aquest projecte és només una base per seguir treballant, en el procés de ser integrats en el futur plec de condicions, per al concurs d’idees dels projectes respectius.


NOTÍCIES RELACIONADES