Acompanyament metodològic en el procés participatiu de LA TROCA

IMG_0450
IMG_0455
IMG_0457
IMG_0465
IMG_0470
IMG_0448
IMG_0462


DESCRIPCIÓ

“La Troca: escola comunitària de formació permanent és un projecte que va néixer el 2015 i que aspira a esdevenir una escola pública, amb finançament municipal, i de gestió comunitària, que doni resposta a les necessitats formatives que joves i adultes tenim, i ens permeti aprendre a desenvolupar-nos com a persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de les nostres vides.”

Al 2017, el grup motor de la Troca impulsa un procés participatiu amb 2 objectius principals:

  • Definir, conjuntament amb la ciutadania, les entitats, els agents socials del barri i l’Administració, els eixos bàsics que hauran de configurar La Troca: escola comunitària de formació permanent.
  • Esdevenir, des de l’inici, un espai comunitari, entès com un espai de trobada i de reflexió, de construcció de coneixement i de generació d’interaccions i relacions socials.

Com descriuen en la memòria de participació del procés:

“L’enfocament metodològic del procés participatiu ha integrat metodologies qualitatives, quantitatives i participatives, fent ús complementari de totes tres. A l’abril de 2017, vam començar la Diagnosi de les necessitats i l’oferta formativa dels barris de Sants, que ha integrat la metodologia quantitativa -anàlisi de dades estadístiques, algunes públiques i d’altres facilitades per entitats i serveis concrets-; i la qualitativa, amb entrevistes a entitats i serveis socioeducatius del territori i enquestes al veïnat. Finalment, al mes d’octubre el procés participatiu va tenir el moment de màxima obertura i participació, ja que vam celebrar les quatre sessions participatives sobre els 4 eixos principals del projecte -necessitats i oferta formativa; competències per a la vida adulta; model pedagògic; i treball en xarxa com a base del model de gestió.”

Per dur a terme les jornades participatives d’octubre les participants del grup motor s’han posat en contacte amb la nostra cooperativa amb l’objectiu de ser acompanyades tant en la construcció, enfocament i creació de les dinàmiques participatives, com en el tractament de tota la informació que estaven recollint al llarg del procés.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques, Grup Motor de La Troca.

OBJECTIU

Els 2 principals objectius de l’acompanyament eren:

  • Acompanyar les integrants del grup motor de la Troca en la construcció i desenvolupament de 4 jornades participatives entorn dels següents eixos: diagnosi, competències, pedagogia i gestió i construcció de xarxa.
  • Crear un espai de confiança on les integrants del grup motor poguessin resoldre els seus dubtes i expressar les seves pors relacionades amb el repte de com anaven a enfrontar-s’hi.

EINES i METODOLOGIA

Aquest acompanyament s’ha dut a terme mitjançant 4 reunions prèvies a les jornades i 2 durant el seu desenvolupament.

RESULTATS – IMPACTE

El desenvolupament de les jornades ha estat molt satisfactori tant pel que fa al nombre de participants i a la informació recollida com pel clima general d’escolta i de debat. El grup motor de la Troca, malgrat no tenir experiència directa en aquest tipus d’espais, ha facilitat les sessions d’una forma exemplar i ha pogut dur a terme totes les dinàmiques. Ha estat un procés d’acompanyament en què totes les parts n’han après i han gaudit dels moments de creació i decisió.

ENLLAÇOS

Conclusions del procés participatiu