Accions participatives del Pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu

IMG_0941
IMG_0943
IMG_0946
IMG_0970
IMG_0979
IMG_1186
IMG_E0984
P_20180521_185012


DESCRIPCIÓ

Entre maig i juny 2018, es desenvolupen un conjunt d’accions participatives, promogudes per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i el districte de Sant Andreu, amb la finalitat d’informar, fomentar el debat i recollir propostes que informin de la redacció del Pla d’Usos del carrer Gran de Sant Andreu. La demanda d’elaborar un Pla d’Usos del carrer Gran és una reivindicació del teixit associatiu i comercial del barri per regular les llicències d’activitat, que es va plantejar també en el marc del procés participatiu de la reforma del carrer que es va dur a terme durant l’any 2017. Responent a aquesta demanda, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 28 de desembre de 2017 una suspensió de llicències al carrer Gran vigent durant un any. L’objectiu d’aquesta suspensió era preservar el comerç de proximitat al barri de Sant Andreu, una de les prioritats del Pla de Govern del Districte, durant la realització de les obres de renovació del carrer i fins a l’aprovació del Pla d’Usos.

Les accions participatives pel Pla d’Usos del carrer Gran de Sant Andreu s’han plantejat amb tres línies de treball: comunicació, visites personalitzades a entitats i comerços i accions participatives obertes, per tal d’assegurar que es recollien la major quantitat d’opinions i veus diverses. Tenint en compte la curta durada del projecte i la necessitat d’arribar a la major quantitat d’actors interessats, es van crear espais de participació diversos: visites i entrevistes individuals, itinerari passejat, tallers oberts i comissió de seguiment.  Pel que fa a la selecció dels temes a treballar, s’ha partit de la regulació actual dels Plans d’Usos existents, amb el llistat d’activitats regulades i s’han agrupat en tres grans sectors: restauració, comerç i cultura i oci nocturn.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques

Àrees de l’Ajuntament implicades: Districte de Sant Andreu, Direcció de Serveis de Planejament, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 

Entitats: Eix comercial Sant Andreu, Sant Andreu Nord Comerç, AVV Sant Andreu de Palomar, Germandat de Trabucaires – Geganters i Grallers, Federació d’Entitats de Sant Andreu de Palomar – Gestors de l’Ateneu Harmonia, AA.VV. Sant Andreu Sud, veïns i veïnes

OBJECTIU

Objectiu principal

Elaborar la memòria de participació́ del Pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu amb les aportacions i opinions de les persones participants.

Objectius específics

  • Definir un mapa d’actors per informar-los i recollir les seves propostes.
  • Formar, informar i recollir l’opinió́ dels actors i dels agents implicats en les accions.
  • Recollir tots els comentaris i propostes sorgits durant les accions participatives i fer un triatge d’aquells que són vinculants pel Pla d’Usos i aquells que no ho són però què podrien ser d’interès per al Districte.
  • Obrir els debats al més àmpliament possible per a consensuar possibles modificacions i propostes que caldrà incorporar en el Pla d’Usos.
  • Donar seguiment a l’evolució́ del procés i a la redacció́ del planejament amb l’equip tècnic del Pla d’Usos.

Objectius relacionals

  • Promoure el coneixement i els vincles entre veïnes, propietaris, restauradors, comerciants i gent vinculada a la cultura a través de l’obertura d’espais de participació́.
  • Oferir un entorn i un clima propici per a l’intercanvi de coneixements, experiències i perspectives en les diferents accions participatives plantejades.
  • Acompanyar la dinàmica, el debat i la vivència des de la promoció́ del respecte, l’escolta, l’humor i el to necessari per facilitar el treball en comú́.

EINES i METODOLOGIA

El disseny i el desenvolupament de les accions participatives ha estat estructurat en quatre línies de treball, de cada una de les quals exposem quin ha estat el plantejament inicial i les activitats desenvolupades.

Informació́ i comunicació́: per arribar al públic general s’ha creat un cartell per a la convocatòria amb la informació bàsica sobre el procés i el calendari de les activitats participatives. Amb la voluntat d’explicar el contingut i les motivacions del Pla d’Usos, s’ha dissenyat un full de mà informatiu que explica l’eina i el context territorial. Finalment, s’ha creat un espai informatiu virtual al web d’Ecologia Urbana.

Visites personalitzades a agents clau: entrevistes i passejades, per descobrir “a peu de carrer” quina és la percepció i les propostes que cada actor té sobre l’impacte de les activitats de pública concurrència.

Accions participatives obertes: dins d’aquesta tercera línia de treball es van dissenyar dos tallers oberts. El primer pensat per desenvolupar una diagnosi i el segon per fer propostes concretes i útils a l’hora de redactar el pla d’usos.

Comissions de seguiment: constituïda per acompanyar i avaluar el procés amb membres representants de diferents sectors i territoris del carrer Gran de Sant Andreu.

RESULTATS – IMPACTE

Entre totes les accions participatives, hi han participat un total de 80 persones, de les quals el 53% han estat homes i el 48% el formen persones entre 45 i 65 anys.

S’han recollit un total de 418 comentaris dels quals 318 tracten sobre temes vinculats amb el Pla d’Usos i estan organitzats segons 3 eixos temàtics: identitat i valors a preservar, impactes negatius i positius i propostes.

Totes aquestes aportacions han estat recollides en la memòria de participació, que ha estat lliurada a l’equip redactor del Pla d’Usos, i han estat la base de  les intervencions de l’equip responsable de la participació en les reunions tècniques per a la redacció del Pla d’Usos del carrer Gran de Sant Andreu.

ENLLAÇOS

Web Ecologia Urbana


NOTÍCIES RELACIONADES