Accions participatives del Pla d’usos de l’avinguda del Paral·lel

DSCF5325
DSCF5336
DSCF5340
IMG_5312
IMG_5316
IMG_5321
IMG_5747
IMG_5750
OYZE1985
IMG_5463


DESCRIPCIÓ

Entre maig i juny 2018 s’han desenvolupat un conjunt d’accions participatives, promogudes per l’Àrea d’Ecologia Urbana i els districtes de Sants-Montjuïc, l’Eixample i Ciutat Vella, amb la finalitat de fomentar el debat i recollir propostes sobre el Pla d’usos de l’avinguda Paral·lel que s’estava redactant.

El Pla d’usos de l’Avinguda Paral·lel és una de les actuacions contemplades en la mesura de govern Paral·lel, recuperem un carrer per als seus barris, presentada el març de 2018 al plenari de Sants-Montjuïc. Aquesta mesura vol promoure la cultura i l’economia de proximitat a l’avinguda del Paral·lel. Segons aquesta mesura, el Pla d’Usos ha de servir per harmonitzar les activitats de pública concurrència tot garantint l’equilibri d’interessos i facilitant la convivència ciutadana, amb dos objectius principals: unificar i donar certesa jurídica per a la implantació de noves activitats, ja que als voltants del Paral·lel existeixen tres plans d’usos (Ciutat Vella, Sant Antoni i Poble Sec) cadascun amb la seva pròpia regulació; en segon lloc equilibrar les activitats de l’Avinguda per afavorir la diversitat comercial que afavoreixi la vida als barris.

També cal recordar que, dins dels processos oberts amb la ciutadania per a la definició de l’Avinguda Paral·lel, es va realitzar un procés participatiu l’any 2015 i 2016 per acabar de definir el pla estratègic de l’Avinguda, i que un dels resultats acordats amb la ciutadania que va participar va ser l’elaboració d’un Pla d’usos propi del Paral·lel.

Les accions participatives pel Pla d’usos de l’Avinguda Paral·lel s’han plantejat amb tres línies de treball: comunicació, visites personalitzades a entitats i comerços i accions participatives obertes, per tal d’assegurar que es recollien la major quantitat d’opinions i veus diverses. Tenint en compte la curta durada del projecte i la necessitat d’arribar a la major quantitat d’actors interessats, es van crear espais de participació diversos: visites i entrevistes individuals, itinerari, sessions participatives i activitat a l’espai públic. També s’ha buscat aprofitar les sinèrgies presents al territori com en el cas del Pla de dinamització comercial de la zona del Paral·lel o la presència de dues intèrprets i mediadores interculturals expertes en comunitats xinesa i d’Àsia Meridional del Projecte XEIX (Districte de l’Eixample) que han facilitat la recollida d’opinions i aportacions de les persones d’origen i contextos culturals diversos.

Pel que fa al contingut dels temes a treballar, s’han tingut en compte dues complexitats del cas del Paral·lel: la pròpia de l’eina Pla d’usos, que limita els temes a debatre a les activitats que aquesta eina pot regular, i d’altra banda el context dels voltants del Paral·lel (els plans d’usos de Poble Sec, Ciutat Vella, i l’aprovació inicial del Pla d’usos de Sant Antoni i la recent transformació urbana).

Pel que fa a la selecció dels temes a treballar, s’ha partit de la regulació actual dels Plans d’usos dels barris del voltant, amb el llistat d’activitats regulades i s’han agrupat en tres grans sectors: Restauració, Comerç i Cultura i Oci nocturn.

ACTORS/ENTITATS IMPLICADES

Equip tècnic: Raons Públiques

Àrees de l’Ajuntament implicades: Planejament Urbà, Ecologia Urbana, Democràcia activa, Districtes de Sant-Montjuïc i Eixample.

Entitats: Pla de dinamització comercial de la zona del Paral·lel, AVV Sant Antoni, FEM Sant Antoni, Som Paral·lel, Coopera-sec, Grup motor Teatre Arnau, Ass. Teatre Talia Olympia.

OBJECTIU

L’objectiu de les accions participatives és elaborar la memòria de participació del Pla d’usos del Paral·lel amb les aportacions i opinions de les persones participants.

Objectius específics

  • Informar i formar l’opinió dels actors i dels agents implicats en el procés.
  • Recollir l’opinió dels actors i dels agents implicats en el procés.
  • Definir un mapa d’actors per informar-los i recollir les seves propostes mitjançant entrevistes a peu i visites a comerços.
  • Organitzar accions participatives específiques de cada sector (Restauració, Cultura i Comerç) per consensuar els impactes de les activitats i les propostes per incorporar al Pla d’usos.
  • Donar seguiment a l’evolució del procés i a la redacció del planejament amb l’equip tècnic del Pla d’usos.

Objectius relacionals

  • Promoure la coneixença i els vincles entre veïnes, propietaris, restauradors, comerciants i gent vinculada a la cultura a través de l’obertura d’espais de participació.
  • Oferir un entorn i clima propici per a l’intercanvi de coneixements, experiències i perspectives en les diferents accions participatives plantejades.
  • Acompanyar la dinàmica, el debat i la vivència des de la promoció del respecte, l’escolta, l’humor i el to necessari per facilitar el treball en comú.

EINES i METODOLOGIA

Les accions participatives pel Pla d’usos de l’Avinguda Paral·lel s’han plantejat amb tres línies metodològiques i de treball:

Comunicació: per arribar al públic general es va crear un cartell per a la convocatòria i es van instal·lar a l’Avinguda 2 tòtems, amb la informació bàsica sobre el procés i el calendari de les activitats participatives. Amb la voluntat d’explicar el contingut i les motivacions del Pla d’usos, es va realitzar un full de mà informatiu que explica l’eina i el context territorial. Finalment, s’ha creat un espai informatiu virtual al web d’Ecologia Urbana.

Visites personalitzades a entitats i comerços: aquestes visites es van plantejar de dues formes diferents amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats i a les possibilitats de les persones entrevistades:

  • Com entrevistes passejades, per descobrir “a peu de carrer” quina és la percepció i les propostes que cada actor té sobre l’impacte de les activitats de pública concurrència.
  • Com visites a comerços i bars d’una durada de 20 minuts i adreçades als col·lectius xinès, pakistanès, indi i de Bangladesh. Aquestes entrevistes han estat acompanyades per mediadores culturals i s’han centrat en la relació de cada comerç amb l’Avinguda.

Accions participatives obertes: dins d’aquesta tercera línia de treball, es van realitzar quatre activitats obertes a la ciutadania: un itinerari participatiu de presentació de les accions i tres sessions temàtiques: restauració, cultura i comerç i identitat. La última ha sigut una activitat a l’espai públic en col·laboració amb el Pla de dinamització comercial de la zona del Paral·lel.

RESULTATS – IMPACTE

Entre totes les accions participatives, han participat un total de 81 persones, de les quals el 48% han estat dones i el 13 % persones d’origen i contextos culturals diversos.

S’han recollit un total de 540 comentaris, dels quals 360 sobre temes vinculats amb el Pla d’usos i organitzats segons 3 eixos temàtics: identitat i valors a preservar, impactes negatius i positius i propostes.

Totes aquestes aportacions han estat recollides en la memòria de participació, que ha estat lliurada a l’equip redactor del pla, i han estat la base de les intervencions de l’equip responsable de la participació en les reunions tècniques per a la redacció del Pla d’usos del Paral·lel.

ENLLAÇOS

Web Ecologia Urbana


NOTÍCIES RELACIONADES