Més particiPASSIÓ a Sant Boi de Llobregat. Comencem de nou!

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va iniciar un procés intern de reflexió a l’estiu del 2016 sobre els seus mecanismes interns de participació amb la voluntat d’avançar cap a un nou model de participació ciutadana, que compta des del començament amb el suport de Raons Públiques quant al disseny i l’acompanyament. Així, durant una primera fase executada entre els mesos de juny i setembre, s’aconseguí compilar més de 300 aportacions, idees, suggeriments i propostes sobre com avançar en una configuració més inclusiva i eficaç dels espais de participació de la ciutat. Actualment, en el marc d’una segona fase, l’Ajuntament ha llançat un seguit de proves pilot en diversos espais de participació (taules, consells de barri i consells sectorials) per tal d’introduir i fer efectius els elements i les idees compilades.

En general, el conjunt d’aportacions i idees treballades durant la primera fase del projecte permeteren establir un bloc de 3 grans reptes que cal abordar:
– Participació amb tothom i per a tothom.
– Participació útil i amb impacte.
– Participació flexible i fàcil.

A través d’aquests reptes, la ciutadania de Sant Boi expressava la necessitat de tenir espais i òrgans de participació més horitzontals, informals, accessibles, diversos i plurals, on tractar temes concrets i propers, amb flexibilitat i on el retorn estigui garantit. Aquestes propostes, que afecten el funcionament actual dels espais i els òrgans de participació, s’han pres com a base per al disseny de les tres proves pilot llançades durant la segona fase, en les quals es preveu reflexionar sobre com implementar aquests canvis i modificacions per assolir els reptes plantejats.

La primera prova pilot, actualment en marxa, s’inicià durant el mes de desembre amb veïnes, veïns i entitats del Consell de Districte Cooperativa-Molí Nou. Fins al moment, s’han dut a terme tres sessions de treball per tal de redefinir l’espai de participació a partir d’una eina d’autoconstrucció desenvolupada per Raons Públiques i que permet establir de forma col·laborativa el funcionament d’un Consell de barri. El marc compartit és nou model de participació obert a tothom, més fàcil, més útil i amb impacte. Mitjançant aquesta eina, les persones del Consell poden redefinir, partint de l’experiència del mateix Consell i de les aportacions de persones novament incorporades a l’espai, aspectes de format (durada, temporalitat, espais de trobada…), de composició, de governança, de comunicació i de retorn. L’objectiu de tot plegat es que siguin les persones participants en l’espai de participació qui, a partir del seu coneixement dels barris i de les seves experiències participatives, decideixin els elements bàsics sobre el funcionament i les dinàmiques internes de l’espai. Aquesta metodologia, aplicada de manera transversal al conjunt d’espais de participació de la ciutat, aportarà, un cop implantada, un nou model de participació.

Pròximament, es preveu el llançament de noves proves pilot en el marc d’altres tipologies d’espais de participació (taules, consells sectorials) amb la finalitat de treballar i incloure-hi les especificitats de cada espai. En un moment posterior, la nova metodologia permetrà assentar les bases del nou model de Reglament de Participació de la ciutat. En tot aquest camí, des de Raons Públiques valorem la implicació i el compromís de totes les persones de Sant Boi que formen part d’aquest projecte, gran i amb apoderament. Continuem treballant!

Més informació

#particiPASSIÓ #2afaseON #SantBoi