Gestió de polítiques participatives

Acompanyament a l’Administració en processos de participació: assessorament en el disseny, facilitació de les sessions, redacció d’informes i avaluació.

Donem suport a l’Administració pública (especialment als ajuntaments) en les fases de disseny, implementació, recollida i anàlisi de resultats, així com en l’avaluació dels processos de participació relacionats amb la gestió de la ciutat i del territori. Assessorem als equips tècnics i els acompanyem en el desenvolupament dels processos i la redacció de conclusions, amb la finalitat de millorar la qualitat de la participació i de la transparència. Fem servir l’espai públic com a punt de trobada amb la ciutadania i proposem dinàmiques innovadores que afavoreixin la visibilització i la comunicació dels processos.

Plans d’Actuació Municipal (PAM)

Acompanyem els ajuntaments en el procés de recollida de propostes, priorització i síntesi per a la redacció dels Plans d’Actuació Municipal. Donem suport en els processos de convocatòria de participants i en la redacció de dinàmiques que garanteixin la representativitat en els espais de participació, així com la diversitat d’opinions, amb l’objectiu de desenvolupar debats constructius.

Millora d’òrgans i d’espais de participació

Avaluem el funcionament dels òrgans i dels canals de participació mitjançant tècniques d’observació, anàlisi de dades i dinàmiques participatives en els diferents espais. A partir de la diagnosi, plantegem estratègies de millora i acompanyem els equips tècnics i de govern en les tasques d’implementació.

Pressupostos participatius

Acompanyem els processos de redacció de pressupostos participatius i assessorem a l’Administració quant al reglament i als criteris de viabilitat que cal implementar. Estem presents tant en els fases de difusió i de recollida de propostes, com en les tasques d’implementació dels tallers i els debats, per poder definir allò que és prioritari i assessorar en la redacció dels informes finals.