Arquitectura amb disseny participatiu

Disseny, rehabilitació i reforma d’espais amb metodologies participatives d’acord amb les necessitats dels futurs usuaris.

Duem a terme projectes d’arquitectura a través de la participació ciutadana i aconseguim arribar a un coneixement més profund de les necessitats dels usuaris, la qual cosa permet fer sostenible el projecte en el temps. El procés pot comprendre des de la concepció de la idea i l’anàlisi de l’espai fins a la seva execució i transformació física, mitjançant tallers d’auto-construcció, que complementen a la construcció tradicional.

Reforma d’equipaments

Reforma, rehabilitació i disseny d’equipaments públics a través de metodologies participatives d’acord amb les necessitats i els interessos d’aquells qui en seran usuaris. El seu desenvolupament depèn de factors com ara el simbolisme de l’edifici, les relacions veïnals i la presència o l’absència d’una comunitat interessada. Aquests processos donen com a resultat avantprojectes o projectes de remodelació i poden arribar fins a l’execució de les propostes.

Fem comunitat construint a l’escola

Processos amb centres educatius per potenciar els vincles entre els membres de la comunitat educativa a partir de la concepció́, el disseny i la construcció́ col·lectiva dels seus espais comuns, en particular dels patis. Un treball comunitari d’acompanyament i d’assessorament tècnic que, a partir de les necessitats del mateix centre, genera llocs de trobada que afavoreixen l’apropiació́ dels espais i sensibilitzen els/les nens/es, els/les mestres, els pares i les mares en valors sobre l’educació́ i la ciutat. El resultat va des de la diagnosi dels usos i de les necessitats fins a la definició de criteris d’intervenció o la remodelació dels espais.

Arquitectura efímera

Concepció, disseny i construcció d’espais i intervencions temporals com ara fires, exposicions o similars. La implicació directa dels usuaris potencia l’adaptabilitat i l’apropiació, i facilita la introducció d’aspectes d’auto-construcció, de cogestió i de coresponsabilitat en el seu disseny i manteniment. Aquests projectes abasten des del disseny inicial de l’espai fins a la construcció d’aquest.